ดร.นพฤทธิ์ จิตรสายธาร

ดร.นพฤทธิ์ จิตรสายธาร

- ผู้อำนวยการ

-

ดร.พนา จินดาศรี

ดร.พนา จินดาศรี

- รองผู้อำนวยการ

-

ดร.ศศิธร ศูนย์กลาง

ดร.ศศิธร ศูนย์กลาง

- รองผู้อำนวยการ

-

ดร.ประภาพร บุญปลอด

ดร.ประภาพร บุญปลอด

- รองผู้อำนวยการ

-

นางปรินดา อุสาคู

นางปรินดา อุสาคู

- รองผู้อำนวยการ

-

นางสาววรัธยา วิชิตไตรภพ

นางสาววรัธยา วิชิตไตรภพ

- รักษาการหัวหน้าสำนักงาน

-

นายณัฐพล สันทาลุนัย

นายณัฐพล สันทาลุนัย

- นายทะเบียน

-

นางธันยนันท์ พันธ์วัน

นางธันยนันท์ พันธ์วัน

- นักวิชาการศึกษา

-

นายธาตรี จิรคงสวัสดิ์

นายธาตรี จิรคงสวัสดิ์

- นักวิชาการศึกษา

-

นางสาวพิมพ์ลดา วิศิษฐ์กิตติกร

นางสาวพิมพ์ลดา วิศิษฐ์กิตติกร

- นักวิชาการศึกษา

-

นางมยุรา กระโพธิ์

นางมยุรา กระโพธิ์

- นักวิชาการศึกษา

-

นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม

นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์ เมืองงาม

- นักวิชาการศึกษา

-

นางสาวสุนันสินี กล้าสีหะวงษ์

นางสาวสุนันสินี กล้าสีหะวงษ์

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-

นายอัครพล ศิริกุล

นายอัครพล ศิริกุล

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

นางสาวภาวิณี บานเย็น

นางสาวภาวิณี บานเย็น

- นักวิชาการเงินและบัญชี

-

นางนิรดา งามพานิชกิจ

นางนิรดา งามพานิชกิจ

- นักประชาสัมพันธ์

-

นางสาวจิราพร สาลีบุตร

นางสาวจิราพร สาลีบุตร

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-

นายทศพล ค้ำชู

นายทศพล ค้ำชู

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

-

นางนันทิดา จามิกรณ์

นางนันทิดา จามิกรณ์

- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการ ๓

-

นางสาวสุปราณี บุญรอด

นางสาวสุปราณี บุญรอด

- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการ ๓

-