คู่มือการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

  • ส่วนที่ 1 (ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
  • ส่วนที่ 2 (ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพกับเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ส่วนที่ 3 (บทสรุปและแนวทางการพัฒนา)

คู่มือการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)

  • ส่วนที่ 1 (ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
  • ส่วนที่ 2 (ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพกับเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ส่วนที่ 3 (บทสรุปและแนวทางการพัฒนา)

คู่มือการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557)

  • ส่วนที่ 1 (ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
  • ส่วนที่ 2 (ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพกับเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ส่วนที่ 3 (บทสรุปและแนวทางการพัฒนา)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
mua     onesqa     opd      che_logo