ปรัชญา :: ‘ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศ’

วิสัยทัศน์ :: ‘สร้างมาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้รับริการพึงพอใจ บนหลักธรรมาภิบาล’

พันธกิจ :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานประสานจัดการบริหารด้านวิชาการมีพันธกิจดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี ดำเนินการทำ
แผนการเปิดรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. โดยประสานงานกับคณะต่างๆ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา สอบคัดเลือก

2. ดำเนินการประสานงานกับคณะทุกคณะเพื่อบริหารงานด้านวิชาการ ได้แก่ การทำแผนการเปิดสอนรายวิชาแผน
การเรียนตลอดหลักสูตร จัดตารางสอน จัดตารางสอบ การขอโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

3. ประมวลผลการศึกษาเพื่อขออนุมัติสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา

4. ดำเนินการออกหลักฐานต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ได้แก่ ใบรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา เป็นต้น

5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานวิชาการแก่คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

6. แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครองนักศึกษารับทราบ เช่น ผลการเรียน

7. งานอื่นๆ ที่ได้รั้บมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการและอธิการบดี