ความเป็นมาของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีภารกิจในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ด้านคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดทำแผนการเรียน การเปิดรับสมัครนักศึกษา ทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป.การวัดผลประเมินผลการศึกษา การออกหลักฐานการศึกษา และอื่นๆ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและวัดผล งานบัณฑิตศึกษา ในแต่ละงานมีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานในงานนั้นๆ โดยมีข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำในแต่ละงาน มีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีรองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและมีหัวหน้างานผู้อำนวยการ กำกับควบคุมดูแลและประสานงานการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถานที่ตั้ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ห้อง ๓๑๑๑๑ อาคาร ๓๑ (ตึกช้าง) ชั้น ๑ เลขที่ ๑๘๖ หมู่ ๑ ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๐๔๑-๖๒๐