ภาคปกติ

รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 1/2560
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 3/2560


รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 9/2559
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 8/2559
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 7/2559
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 6/2559
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 5/2559
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 4/2559
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 2/2559
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 1/2559


รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 11/2558
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 9/2558
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 8/2558
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 7/2558
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 6/2558
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 5/2558
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 4/2558
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 3/2558
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 2/2558
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 1/2558


รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 8/2557
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 7/2557
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 6/2557
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 5/2557
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 4/2557
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 3/2557
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 2/2557
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 1/2557


ภาค กศ.บป
รายวิชาที่ผ่านการอนุมัติเทียบโอน 1/2557 ภาค กศ.บป