ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 1/60
นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป เข้าศึกษาตั้งแต่ 2559 เป็นต้นไป

ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 3/59
สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ กศ.บป และบัณฑิตศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2559

ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2/59
สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บป ก่อนปีการศึกษา 2559
นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป เข้าศึกษาตั้งแต่ 2559 เป็นต้นไป

ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 1/59
สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บป ก่อนปีการศึกษา 2559
นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป เข้าศึกษาตั้งแต่ 2559 เป็นต้นไป

ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 3/58
สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.บป

ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2/58
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4(ทุกหลักสูตร)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 1/58
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4(ทุกหลักสูตร)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 3/57
สำหรับนักศึกษา กศ.บป

ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2/57
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 (ทุกหลักสูตร)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ทุกหลักสูตร ค.บ. 5 ปี)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 1/57
ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงปฏิทิน
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ทุกหลักสูตร)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5